בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

לימודים בשעת חירום

אתר מינהל חברה ונור פירסם לקט פעילויות לשעת חירום
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/Miscell/red.htm