בית ספר איזורי נופי גולן
לוח מודעותמערכתמקצועות לימודלוח מבחניםמשו"בבעלי תפקידיםלימודים בשעת חירום

אתרים לעזרה

 

אתר להיפוך עברית : http://www.pixiesoft.com/flip/

שורשים
http://www.e-du-byte.kishurim.k12.il/mecholel/framemain.asp?kod_lakoach=400

http://www.jewish-world.org.il/Roots/hebrew/Main.asp?Language=hebrew&PageLink=02&lesson=2&

http://www.amit.org.il/shorashim/